Lâm Duy Kiệt
 • Lâm Duy Kiệt
 • Tổ Hóa
 • Tổ trưởng
 • 0914226535
 • lamduykiet@gmail.com
Tống Thị Châu Long
 • Tống Thị Châu Long
 • Tổ Hóa
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 0961201969
 • chaulong71@gmail.com
Hồ Thị Thanh Thu
 • Hồ Thị Thanh Thu
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0909306329
 • thanhthuqnqn@gmail.com
Phan Thị Lưu Hoàng
 • Phan Thị Lưu Hoàng
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0977930217
 • luuhoang.ptlh@gmail.com
Huỳnh Thị Hoàng
 • Huỳnh Thị Hoàng
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0986787453
 • huynhhoangtn1@gmail.com
Đinh Thị Sen
 • Đinh Thị Sen
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0934839964
 • baolam287@gmail.com
 • Thạc sỹ hóa học
Nguyễn Thị Lan Anh
 • Nguyễn Thị Lan Anh
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0919339367
 • lananh99nt@gmail.com
Trần Thị Xuyên
 • Trần Thị Xuyên
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0985991211
 • xuyentunghia1@gmail.com
Trần Thị Liên Hương
 • Trần Thị Liên Hương
 • Tổ Hóa
 • Bí Thư Đoàn
 • 0909621239
 • tranthilienhuong269@gmail.com
Chế Thị Nga
 • Chế Thị Nga
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0935290442
 • Chethinga03@gmail.com