Lâm Tín
 • Lâm Tín
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng
 • 0976578765
 • lamtins@gmail.com
 • Bí thư chi bộ, Cử nhân Lý-KTCN, Cao cấp Lí luận chính trị.
Phạm Xuân Tám
 • Phạm Xuân Tám
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0988219980-0914899980
 • tam1969@gmail.com
 • Phó Bí thư chi bộ, Cử nhân Lý- KTCN, Tin hoc; Cao cấp lí luận chính trị.
Võ Hữu Quyền
 • Võ Hữu Quyền
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0974179755
 • huuquyen80@gmail.com
 • Thạc sỹ VLLT& VẬT LÝ TOÁN - Tại ĐHSP Huế- Đại Học Huế, nguyên là TTCM Vật Lý-Công Nghệ từ 2015-2020
Bùi Tá Việt Hưng
 • Bùi Tá Việt Hưng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0936134922
 • hungbuitaviet@gmail.com
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 2004, chuyên ngành Lịch sử.
Vũ Thị Bạch Trinh
 • Vũ Thị Bạch Trinh
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 0905442057
 • trinhvtb@gmail.com
 • Thạc sỹ